‘Ied-ul-Fitr gebed

Jul 5, 2016 | Documenten & Artikelen

Download | ‘Ied-ul-Fitr Gebed Document (PDF)”

DE HANDELINGEN VAN HET GEZAMENLIJKE ‘IED GEBED

 1. U dient allereerst de intentie te formuleren (Niyyah). De intentie voor het ‘Ied-gebed dient als volgt te worden geformuleerd:

  INTENTIE FORMULERING IN HET NEDERLANDS

  Ik heb de intentie tot het verrichten van het 2 raka’ats gebed, Waajib van ‘Ied-ul-Fitr met 6 extra Takbier’s, ter ere van Allaah de Verhevene, onder leiding van deze imaam, mijn gelaat gewend zijnde naar de Heilige Ka’ba – Allaahu Akbar.

  INTENTIE FORMULERING IN HET URDU

  Niyyat kie main ni do (2) raka’at namaaz waajib ‘Ied-ul-Fitr kie, tjhi (6) takbeeron ki saath, waasti Allaah Ta’aalaa ki, peetjhi ies imaam ki, moenh mera taraf Ka’ba Sharief ki – Allaahu Akbar
  Wanneer u de intentie niet weet te formuleren, dan is het toegestaan de volgende formulering te doen: Ik heb dezelfde intentie (met betrekking tot het ‘Ied-ul-Fitr gebed) als die van de imaam.

 2. Nadat de Imaam “Allaahu Akbar” heeft opgezegd, heft men de handen op tot de oren onder het uitspreken van “Allaahu Akbar” en men plaatst de handpalmen onder de navel, zoals gebruikelijk in de dagelijkse gebeden.
 3. Nu dient men de Thanaa op te zeggen t.w. Sub-haana kal-laahumma wa bihamdika wa tabaara kasmuka wa ta’aalaa jadduka wa laa ilaaha ghayruk.
 4. Hierna zal de imaam drie extra Takbier’s opzeggen.
  Bij de eerste en tweede extra Takbier dient men de handen tot aan de oren op te heffen en vervolgens deze los te laten met de handpalmen gericht aan uw zij.
  Na de oproep van de derde Takbier dienen de handen onder de navel te worden geplaatst zoals gebruikelijk. De imaam zal nu Soerah Faatihah en een willekeurig Soerah of enkele Quraanverzen reciteren en de Raka’at voltooien zoals gebruikelijk.
 5. In de 2e Raka’at nadat de imaam Soerah Faatihah en een willekeurig Soerah of enkele Quraanverzen heeft gereciteerd, zal de imaam drie extra Takbier’s opzeggen.
  Bij de eerste, tweede en derde extra Takbier dient men de handen tot aan de oren op te heffen en vervolgens deze los te laten met de handpalmen gericht aan uw zij.
  Bij de vierde Takbier dient u over te gaan naar de Rukuu’ en het gebed te voltooien zoals u dit gewend bent te doen in groepsverband (Djama’at)
 6. Na het gezamenlijke ‘Ied-gebed, zal de imaam overgaan tot de twee ‘Ied-preken (Khutbah) welke in het Arabisch wordt gehouden. Het is vereist (Waajib) deze aandachtig te beluisteren (ongeacht men de taal machtig is). Let op! De Khutbah is een onderdeel van het gebed.
 7. Na de Khutbah, zal de imaam een gezamenlijke smeekgebed doen en hiermee het ‘Ied-gebed afsluiten.

SUNNAH HANDELINGEN EN ETIQUETTES M.B.T. ‘IED-UL-FITR

 1. Het fatsoeneren van uw kapsel.
 2. Het knippen van de nagels.
 3. Het verrichten van de grote wassing (Ghoesl). (1)
 4. Het reinigen van je gebit middels een Miswaak (een gebitsreinigende twijg soort).
 5. Nieuwe kleding dragen. Heeft men geen nieuwe kleding, dan volstaat schone kleding ook.
 6. Het dragen van parfum (non-alcoholisch).
 7. Een ring dragen. (2)
 8. Het nuttigen van een oneven aantal dadels, alvorens men vertrekt voor het ‘Ied-gebed. Indien er geen dadels voorhanden zijn, dan voldoet een ander zoete lekkernij ook.
 9. Het heeft de voorkeur om te voet naar het vertrek te gaan waar gezamenlijk het ‘Ied-gebed wordt verricht.
 10. Voor het ‘Ied-gebed is het Sunnah dat de route van de terugweg afwijkt van de heenweg. (M.a.w. er dienen twee verschillende routes te worden afgelegd. Eén voor de heenweg en één voor de terugweg).
 11. Onderweg naar de moskee dient men zachtjes en veelvuldig de volgende Kalimah op te zeggen totdat het ‘Ied-gebed aanvangt:
  Allaahu Akbar – Allaahu Akbar – Laa ilaaha illallaahu –
Allaahu Akbar – Allaahu Akbar – Wa lillaahil Hamd
  Vertaling:
  Allaah is groot – Allaah is groot – Er is geen god behalve Allaah – 
Allaah is groot – Allaah is groot – En aan Allaah komt alle lof toe.
 12. Vóór het aanvangen van het ‘Ied-gebed dient men de Sadaqa-e-Fitr te hebben voldaan. Wanneer men de Sadaqa-e-Fitr niet heeft kunnen voldoen, dan onmiddelijk of zo snel mogelijk na het ‘Ied-gebed voldoen. (3)
 13. Blijdschap tonen.
 14. Veelvuldig Sadaqah (liefdadigheid) geven.
 15. Het uitwisselen van felicitaties.
 16. Na het ‘Ied-gebed elkaar de handen schudden (Musaafihah) en elkaar omhelzen (Mu’aaniqah).

 

 1. De intentieformulering voor de grote wassing (Ghoesl) m.b.t. ‘Ied-ul-Fitr luidt alsvolgt:
  Nawaytu an aghtasala min Ghoeslil ‘Ied, imti tsaalal li amril laahi ta’aalaa wa tahaaratan li badani li istibaahatiç çalaati wa raf’il hadats.
  Vertaling: Ik heb de intentie tot het doen van een Ghoesl, overeenkomstig het voorschrift van Allaah de Verhevene, in verband met de ‘Ied. En tot het reinigen van het lichaam als voorbereiding tot het gebed en tot het verwijderen van onreinheid.
 2. Volgens de Hanafi regel- en wetgeving is voor de man alleen een ring van zilver toegestaan. Hierbij mag de hoeveelheid zilver niet meer wegen dan 0,04365 kg (4,365 gram)
 3. HET BELANG VAN SADAQA-E-FITR
  Zijne eminentie (Hazrat) ‘Amroe zoon van Sho’aib (Moge Allaah hem behagen) rapporteert van zijn vader, dat zijn vader rapporteert dat de heilige Profeet (Moge Allaah’s zegeningen en vrede op hem rusten) een persoon de opdracht gaf om in de straten en stegen van Makkah Mukarramah het volgende aan te kondigen: “Sadaqa-e-Fitr is vereist (Waajib)”. (Tirmizie)

Zijne eminentie (Hazrat) ‘Abdullaah zoon van ‘Abbaas (Moge Allaah hen behagen) vertelt dat de heilige Profeet (Moge Allaah’s zegeningen en vrede op hem rusten) de Sadaqa-e-Fitr heeft vastgesteld, zodat het vasten gereinigd wordt van onnodige en schaamteloze uitspraken. Alsook zorgt de Sadaqa-e-Fitr ervoor dat de armen en behoeftigen van voedsel worden voorzien. (Abu Dawuud, Ibn-e-Maajah)

Zijne eminentie (Hazrat) Anas zoon van Malik (Moge Allaah hen behagen) heeft gezegd dat de heilige Profeet (Moge Allaah’s zegeningen en vrede op hem rusten) heeft verteld: “Zolang men de Sadaqa-e-Fitr niet voldoet, zal het vasten tussen de hemel en aarde blijven hangen”.

De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh)

De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh)

Download | 'De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh) (PDF)" Zeer geachte (jonge) broeders en zusters, Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh, (Moge Allaah´s vrede, Zijn genade en Zijn zegeningen met jullie zijn) Dit boekje gaat over één van de...