Nacht van 14 op 15 Sha’ban – Layla-tul Baraa’ah (Shab-e-Bara’at)

Apr 30, 2018 | Documenten & Artikelen

U kunt de volgende 6 raka’at nafl gebeden verrichten in deze nacht:

2 raka’at nafl met de intentie (Niejat) voor een gezond lang leven (Umr Daraaz).
Na deze 2 raka’at reciteert u 1 x Soera Yaasiin OF 21 x Soera Al-Ichlaas en daarna Du’a Nisf-e-Sha’ban.

2 raka’at nafl met de intentie (Niejat) voor het voorkomen van allerlei problemen (Dafa-e-Balaa).
Na deze 2 raka’at reciteert u 1 x Soera Yaasiin OF 21 x Soera Al-Ichlaas en daarna Du’a Nisf-e-Sha’ban.

2 raka’at nafl met de intentie (Niejat) voor het niet afhankelijk zijn van andere behalve Allaah de Verhevene (Magluk Ka Muhtaj Na Hona).
Na deze 2 raka’at reciteert u 1 x Soera Yaasiin OF 21 x Soera Al-Ichlaas en daarna Du’a Nisf-e-Sha’ban.

Du’a Nisf Sha’ban (Arabisch + Transliteratie)

Allaahumma Yaa Zal-manni wa laa yamunnu ‘alayh, yaa Zal-jalaali wal-ikraam, yaa zat-tawli wal-‘in’aam. Laa ilaaha illaaa Anta Zahrullaajiinaa, wa jaarul-mustajiiriina, wa Amaanulkhaa-‘ifiin.

Allaahumma in kunta katabtanii ‘indaka fii ‘ummil-kitaabi shaqiyyan ‘aw mahruuman ‘aw matruudan ‘aw muqattaran ‘alayyna fir-rizqi famhu..

Allaahumma bi-fazlika shaqaawatii wa hirmaanii wa tardii waqtitaara rizqi, wa ‘asbitnii ‘indaka fii ‘ummil-kitaabi sa’iidam-marzuuqammuwaffaqal-lil-khayraati, fa innaka qulta wa quwlukal-haqqu, fii kitaabikal-munzali, ‘alaalisaani Nabiyyikal-Mursali, yamhullaahu maa yashaa-‘u wa yusbitu wa ‘indahuu ‘ummul kitaab ‘Ilaahi bit-tajallyil-‘a-zami, fii laylatinnisfi min shahri sha’baanal-Mukarrami, ‘allatii yufraqu fiihaa kullu ‘amrin hakiiminw-wa yubramu, ‘an takshifa ‘annaa minal-balaaa-‘i wal balwaaa-‘i maa na’lamu wa maa laa na ‘lamu, wa Anta bi-hii ‘a’lam. Innaka Antal-‘a’azzul-Akram. Wa sallalaahu ta’aalaa ‘alaa sayyidinaa Muhammad-dinw-wa ‘alaaa ‘aalihii wa sahbihii wa sallama Wal-Hamdu lillaahi Rabbil-Aalameen.

De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh)

De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh)

Download | 'De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh) (PDF)" Zeer geachte (jonge) broeders en zusters, Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh, (Moge Allaah´s vrede, Zijn genade en Zijn zegeningen met jullie zijn) Dit boekje gaat over één van de...

‘Ied-ul-Fitr gebed

‘Ied-ul-Fitr gebed

Download | 'Ied-ul-Fitr Gebed Document (PDF)" DE HANDELINGEN VAN HET GEZAMENLIJKE ‘IED GEBED U dient allereerst de intentie te formuleren (Niyyah). De intentie voor het ‘Ied-gebed dient als volgt te worden geformuleerd: INTENTIE FORMULERING IN HET NEDERLANDS Ik heb de...