Educatie

Moskee Taqwa biedt een nieuw en uitgebreid programma aan. De nadruk zal niet alleen op Qaidah- en Quraanlessen liggen maar ook op de godsdienstlessen. Naast het overdragen van feitenkennis zullen wij ons voornamelijk focussen op het praktiseren van het geleerde lesstof. De lessen zullen gestructureerd, conform het curriculum, aangeboden worden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een pedagogische aanpak. Het sleutelwoord van deze aanpak is ‘motiveren’. De leerlingen zullen intensief onderwezen worden en per vak worden getoetst. De toetsing zal zowel theoretisch als praktisch zijn.

Uit welke vakken bestaat het lesprogramma en wat zijn de doelstellingen die de leerlingen dienen te behalen?

Basisprincipes Qaidah

 1. Het herkennen en correct kunnen uitspreken van het Arabische alfabet
 2. Het herkennen en toepassen van Arabische leestekens
 3. Het herkennen, benoemen en toepassen van de interpuncties

Basisregels Quraanrecitatie (Tajweed)

 1. Het belang en de essentie van de Tajweedregels kennen
 2. Elke letter uit de heilige Quraan in zijn recht laten door het correct uit te spreken vanuit de plek vanwaar de letter wordt gevormd (machradj) met behoud van al zijn essentiële eigenschappen (sifaat)
 3. Het kennen en toepassen van de basisregels van Tajweed tijdens het reciteren van de heilige Quraan

Godsdienstlessen (Deeniyaat)

 1. Bronnen van de Islam
  Het kunnen benoemen en omschrijven van de authentieke islamitische bronnen
 2. De vijf zuilen van de Islam
  Het kunnen benoemen en omschrijven van de zuilen
 3. Geloofsleer (‘Aqeedah) Ahl-e-Sunnat wal Djamaa’at
  De juiste interpretatie kennen hoe te geloven in:
  • Allaah, de Verhevene
  • De engelen
  • De heilige boeken
  • De Profeten
  • De laatste dag
  • Het lot en beschikking
  • Het leven na de dood
 4. Biografie van de heilige Profeet (mogen vrede en zegeningen rusten op hem) (Seerat-un-Nabi)
  De leerlingen worden bewust gemaakt in de grootheid van de heilige Profeet (mogen vrede en zegeningen rusten op hem) waardoor zij handvatten meekrijgen om liefde, eerbied en respect voor de heilige Profeet (mogen vrede en zegeningen rusten op hem) te ontwikkelen. De leerlingen hebben kennis in de volgende zaken:
  • In grote lijnen de levensbeschrijving van de heilige Profeet (mogen vrede en zegeningen rusten op hem)
  • Een introductie van de huisgenoten van de heilige Profeet (mogen vrede en zegeningen rusten op hem)
  • Bekende wonderen van de heilige Profeet (mogen vrede en zegeningen rusten op hem)
  • Het kunnen voordragen van een lofzang ter ere van de heilige Profeet (N’aat sharief)
 5.  Islamitische regelgeving (Fiqh)
  Het kennen en in staat zijn om handelingen conform de regelgeving van de Hanafitische wetschool toe te passen. Denk hierbij aan:
  • De kleine- en grote rituele wassing (Wuduu’ en Ghusl)
  • Het gebed (Salaat/Namaaz)
  • Het kunnen benoemen van en onderscheid kunnen maken in de wettelijke gradaties (Farz, Waajib, Soennat, Halaal, Haraam etc.)
 6. Ethiek (Akhlaaq)
  Het belang kennen en het toepassen van de islamitische normen en waarden.

Door wie zullen de lessen gedoceerd worden?

Educatie Centrum Taqwa heeft momenteel een team van 2 docenten:

 • Haafiz-ul-Qur’aan Haadji Reza Nanhekhan (Hoofddocent)
 • Dhr. Ashan Mangal

Op welke dag en tijdstip worden de lessen gegeven?

De lessen worden elke zondag van 10:00 tot 13:00 uur gegeven.

Wordt er ook huiswerk meegegeven?

Ja, het intensieve lesprogramma vereist dat de leerlingen onder andere; tien hoofdstukken uit de heilige Quraan (Suurah’s), namaazdu’aas en korte smeekbeden (Du’aas) dienen te memoriseren. Ook dienen de leerlingen zich voor te bereiden op tussentijdse toetsen en eventuele opdrachten, in de vorm van bv. een verslag of spreekbeurt.

Moeten de leerlingen ook lesmateriaal meenemen?

Ja, alle leerlingen dienen een schrift en pen mee te nemen.

Op welke manier(en) worden de ontwikkelingen van de leerlingen getoetst?

 • De leerlingen worden getoetst middels schriftelijke overhoringen, verslagen en spreekbeurten. De behaalde cijfers tellen mee voor het rapport.
 • Tijdens bijeenkomsten (Djalsah’s) in de moskee kunnen leerlingen extra punten behalen door een presentatie te geven in de vorm van een vraag & antwoord-sessie, quraanrecitatie, het voordragen van een lofzang etc.

Hoe worden de ouders op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van hun kind(eren)?

Tweemaal in het jaar zullen er 10-minuten gesprekken plaatsvinden waarbij de ouders op de hoogte worden gesteld m.b.t. de ontwikkelingen van hun kind(eren).

Wie kunnen zich inschrijven voor bovenstaande lesprogramma?

Zowel jongens als meisjes vanaf 7 jaar en volwassenen kunnen zich inschrijven.

Absentie, te laat komen en het verzuimbeleid

Er wordt een wekelijkse absentielijst bijgehouden. Bij absentie, te laat komen en/of verzuim zal het kind een achterstand opbouwen. Dit willen wij voorkomen en zullen daarom streng hierop toezien. Bij absentie door urgente zaken kunt u dit telefonisch tussen 09:45 en 10:00 uur melden. Het telefoonnummer is 020 – 488 11 21.

Wat zijn de leskosten?

Alhamdulillaah, Moskee Taqwa heeft besloten hiervoor GEEN kosten in rekening te brengen. De lessen zijn dus kosteloos.

Heeft u nog meer vragen of informatie nodig?

Als u vragen heeft die nog niet beantwoord zijn m.b.t. tot de lessen op zondag, dan kunt u een e-mail sturen naar nmaweb@gmail.com.

Educatie
De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh)

De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh)

Download | 'De Hemelreis van de heilige Profeet Muhammad (vzmh) (PDF)" Zeer geachte (jonge) broeders en zusters, Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh, (Moge Allaah´s vrede, Zijn genade en Zijn zegeningen met jullie zijn) Dit boekje gaat over één van de...

‘Ied-ul-Fitr gebed

‘Ied-ul-Fitr gebed

Download | 'Ied-ul-Fitr Gebed Document (PDF)" DE HANDELINGEN VAN HET GEZAMENLIJKE ‘IED GEBED U dient allereerst de intentie te formuleren (Niyyah). De intentie voor het ‘Ied-gebed dient als volgt te worden geformuleerd: INTENTIE FORMULERING IN HET NEDERLANDS Ik heb de...

Lailatul Qadr (De nacht van de beslissing)

Lailatul Qadr (De nacht van de beslissing)

Download | Lailatul Qadr Document (PDF)" url="http://mta.org/wp-content/uploads/2016/06/Lailatul-Qadr_Moskee-Taqwa.pdf Zodra het Maghrib tijd is en de 27ste avond/nacht gaat in, dan dient men het volgende te doen: 3 x volledig Kalma-e-Tayyab opzeggen ➔ La ilaaha...